Документи

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ЧДГ „Щастливата къща“

Разработен, съгласно Заповед № РД09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и науката по зададен образец, изготвен от работна група в Министерството на образованието и науката с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус , Асоциация “Родители”, Сдружение “Дете и пространство” и УНИЦЕФ България.

Процедури

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, публикува настоящото

Обявление на процедура

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

План-програма за обучението по безопасност на движението по пътищата

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 – 2030 г., Плана за действие 2021 – 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.